HRH The Prince of Wales

In his annual message to the Club sent in August the Prince of Wales said “I am so glad to hear that the Cardiff Business Club has enjoyed yet another very successful season, starting with the Chief Executive of World Rugby, Brett Gosper, as the Rugby World Cup kicked off last September and concluding with a visit by the French Ambassador to the United Kingdom, Mme Sylvie Bermann, in May. In the intervening months, the Club attracted an interesting and eclectic group of speakers from business, broadcasting, the charity sector and the Armed Forces.

The Club has given representatives of hundreds of Cardiff business and organizations the opportunity to meet and hear speakers from the very top of their respective fields, in an environment which fosters social and business dialogue at many levels, This well established formula is so important as South Wales prepares for the economic challenges ahead. I am encouraged that the Board, led by Scott Waddington, is seeking to appeal to more diverse audiences, particularly younger business leaders.

The National Assembly election fell with the season and the Club arranged a well-attended debate involving party leaders, an important contribution to the dialogue between business people and politicians.

I am very grateful to all the businesses and organizations which sponsored and hosted events during the year, and in particular, Cardiff Metropolitan University and Odgers Berndston who were the season sponsors. Without such generous support, the Club could not operate according to the current model.

Finally, I am delighted that the Club has extended its bursary scheme to include a young person who has been through one of the Princes’ Trust programmes. I hope you know how much your generosity is appreciated.

As your patron I am so very pleased that the Club continues to thrive and can only with you every success for the new season.”

                                                                                                                                                                       HRH Signature

Yn ei neges flynyddol i'r Clwb a anfonwyd ym mis Awst dywedodd Tywysog Cymru "Rwyf yn falch o glywed bod Clwb Busnes Caerdydd wedi mwynhau tymor arall llwyddiannus iawn, gan ddechrau gyda Phrif Weithredwr Rygbi'r Byd, Brett Gosper, wrth i Gwpan Rygbi'r Byd ddechrau fis Medi diwethaf a chloi gydag ymweliad gan Lysgennad Ffrainc â'r Deyrnas Unedig , Mme Sylvie Bermann, ym mis Mai. Yn y cyfamser, denodd y Clwb siaradwyr diddorol a gwahanol o'r sectorau busnes, darlledu, elusennol a'r Lluoedd Arfog.

Mae'r Clwb wedi rhoi'r cyfle i gannoedd o gynrychiolwyr o fusnesau a mudiadau Caerdydd gyfarfod a gwrando ar siaradwyr sydd ar frig eu priod feysydd, mewn amgylchedd sy'n meithrin trafodaeth gymdeithasol a busnes ar sawl lefel. Mae'r fformiwla sefydledig hon yn hynod bwysig wrth i Dde Cymru baratoi ar gyfer yr heriau economaidd sydd i ddod. Mae'n galonogol clywed bod y Bwrdd, dan arweiniad Scott Waddington, yn ceisio apelio at gynulleidfa fwy amrywiol, yn enwedig arweinwyr busnesau iau.

Ynghanol y tymor, cynhaliwyd etholiad y Cynulliad Cenedlaethol a threfnodd y Clwb gyfarfod poblogaidd lle cafwyd trafodaeth rhwng arweinwyr pleidiau, cyfraniad sy'n hynod bwysig i'r ddeialog rhwng pobl busnes a gwleidyddion.

Rwy'n ddiolchgar iawn i'r busnesau a mudiadau sydd wedi noddi a chynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, ac yn enwedig i noddwyr y tymor, Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Odgers Berndston. Heb gefnogaeth hael o'r fath, ni fyddai'r Clwb yn gallu gweithredu yn ôl y model presennol.

Yn olaf, rwy'n falch bod y Clwb wedi ymestyn ei gynllun bwrsariaeth i gynnwys person ifanc sydd wedi bod drwy un o raglenni'r Princes' Trust. Rwy'n gobeithio eich bod yn gwybod cymaint y gwerthfawrogir eich caredigrwydd.

Fel eich noddwr, rwy'n hynod falch bod y Clwb yn parhau i ffynnu a dymunaf bob llwyddiant i chi ar gyfer y tymor newydd".

 Top